HOME / 聯絡我們

產品諮詢

台灣

測試解決方案

( 測試機 / 分類機 / 針測機 / 測試座與測試介面 )

Ms. Sharon Chen +886-3-573-8099 ext.2901 sharon_chen@spirox.com

先進封裝解決方案

( 製程 / 量測與檢驗 / 覆晶貼合 / 材料 )

Ms. Cynthia Chen +886-3-573-8099 ext.2902 cynthia_chen@spirox.com

製程與品質保證解決方案

( EFA / PFA / ESD / AOI )

Ms. Cynthia Chen +886-3-573-8099 ext.2902 cynthia_chen@spirox.com

IC驗證解決方案 (華證科技)

( FA / ESD / FIB / RA )

Ms. Katrina Tsai +886-3-666-9700 ext.6226katrina_tsai@vesp-tech.com

 

中國

測試解決方案

( 測試機 / 分類機 / 針測機 / 測試座與測試介面 )

Ms. Sula Qin +86-21-6108-1858 ext.6186 sula_qin@spirox.com

先進封裝解決方案

( 製程 / 量測與檢驗 / 覆晶貼合 / 材料 )

Ms. Helen Li +86-21-6108-1858 ext.3719 helen_li@spirox.com

製程與品質保證解決方案

( EFA / PFA / ESD / AOI )

Ms. Caresse Zhao +86-21-6108-1858 ext.3007caresse_zhao@spirox.com

IC驗證解決方案(蔚思博檢測)

( FA / ESD / FIB / RA )

Ms. Vina +86-551-6517-5828 ext. 5686vina_li@vesp-tech.com